Vavrinska monogram Andrea Vavrinska name

Kognitívno-behaviorálna terapia

Kognitívno-behaviorálna terapia je forma psychoterapie, ktorá sa zameriava na to, ako Vaše myšlienky (kognície), presvedčenia a postoje ovplyvňujú Vaše pocity a správanie a môžu viesť k prežívaniu duševného utrpenia a problémom.

Rozpoznávanie týchto seba obmedzujúcich vzorcov myslenia a správania v dôsledku podmienených naučených životných procesov tvorí základ toho, ako sa naučiť nové a užitočné stratégie zvládania situácií tu a teraz.

Rozvoj a posilnenie individuálnych zdrojov a schopností pre riešenie problémov, ako aj ich praktické uplatnenie je vždy zamerané na daný problém a cieľ a vyžaduje aktívnu účasť na terapeutickom procese. Terapeutický prístup sa riadi čo najväčšou transparentnosťou, otvorenosťou a vzájomnou úctou, ktorá tvorí základ dôverného vzťahu.

Podpora pri rozvíjaní schopnosti svojpomoci podľa princípu pomoc k svojpomoci je primárnym cieľom úspešnej behaviorálnej terapie na ceste k uvedomelému a zodpovednému konaniu.

V rámci nej sa ponúka široká škála rôznych metód a nástrojov, ktoré sú vedecky podložené a zabezpečené z hľadiska svojej účinnosti, čo umožňuje individuálne prispôsobený terapeutický postup.